Voorwaarden

Artikel 1: Definities
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
a. Accommodatie: het totaal aan of een gedeelte van gebouw of tent, met alle toebehoren, inventaris en mee gehuurde zaken.
b. Ondernemer: het bedrijf die de accommodatie ter beschikking stelt: De Helleborus, Engelberterweg 96, Groningen.
c. Contractant: diegene die namens zichzelf, of namens een groep, de overeenkomst met de ondernemer afsluit (en/of een boeking / reservering maakt).
d. Groep: het geheel aan individuen dat krachtens de overeenkomst het recht heeft in de accommodatie te verblijven.
e. Huisregels: regels omtrent het gebruik van en het verblijf op, rond en in de accommodatie.

Artikel 2: Inhoud overeenkomst

1. De ondernemer stelt voor de overeengekomen doeleinden de overeengekomen accommodatie ter beschikking voor de overeengekomen periode.

Artikel 3: Deugdelijkheid en veiligheid

1. De ondernemer staat in voor de deugdelijkheid en veiligheid van de ter beschikking gestelde accommodatie, tenzij hij een beroep kan doen op overmacht.

Artikel 4: Prijs en borgsom
1. De overeengekomen prijs is inclusief de kosten van nutsvoorzieningen en schoonmaak, tenzij van te voren anders is bekend gemaakt.2. Indien na de vaststelling van de prijs door een lastenverzwaring aan de zijde van de ondernemer extra kosten ontstaan als gevolg van een wijziging van belastingen, heffingen of andere lasten die mede de contractant en de groepsleden betreffen kunnen deze aan de contractant worden doorberekend.
3. De borgsom heeft betrekking op de accommodatie en het naleven van de huisregels. Bij schade, het niet naleven van huisregels en/of wangedrag heeft de ondernemer het recht dit naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid met de borgsom te verrekenen.

Artikel 5: Betaling
1. De contractant dient de betalingen in Nederlandse valuta (€) te verrichten met inachtneming van de afgesproken termijnen.
Het totale bedrag dient uiterlijk op de dag van de aankomst in het bezit van de ondernemer te zijn, tenzij anders is overeengekomen.
2. Indien de contractant ondanks voorafgaande aanmaning zijn betalingsverplichtingen niet of niet behoorlijk nakomt, heeft de ondernemer het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen.
3. Indien de ondernemer op de dag van aankomst niet in bezit is van het totale verschuldigde bedrag, is hij gerechtigd de contractant en de groepsleden de toegang tot zijn accommodatie te ontzeggen.
4. Bij overschrijding van de overeengekomen betalingstermijnen is de contractant de wettelijke rente verschuldigd, vanaf de datum waarop de betalingstermijn verstrijkt.

Artikel 6: Annulering
1. De contractant is bevoegd de overeenkomst schriftelijk te annuleren.
2. Ingeval van annulering is de contractant aan de ondernemer de volgende schadeloosstelling verschuldigd:

2.1 bij annulering tot twee weken voor de ingangsdatum: 0% van de overeengekomen prijs (“gratis annuleren”). Het reeds betaalde bedrag zal worden teruggestort.
2.2 bij annulering binnen twee weken voor de ingangsdatum: 50% van de overeengekomen prijs (“de helft”).
2.3 bij annulering of niet verschijnen op de dag van aankomst (check-in eindtijd: 21.00) is de contractant 100% ofwel de totale prijs verschuldigd (“No show”). Tenzij anders (en aantoonbaar) is overeengekomen.

Artikel 7: Huisregels
1. De contractant en de groepsleden zijn gehouden de door de ondernemer gestelde huisregels na te leven.
2. De huisregels zijn te vinden in de map in elke accommodatie. Desgewenst kunnen deze tevoren ook worden toegestuurd.
3. De contractant dient vervolgens de groepsleden op de hoogte te stellen van de geldende huisregels.
4. Vanaf 22.00 wordt het rustig op het terrein. Rond het vuur zitten en op normale toon praten mag, maar schreeuwen, luid zingen, lawaai etc. niet meer vanaf 22.00 uur.
5. Van 23.00 tot 09.00 is het stil op de camping. Hier wordt actief op toegezien. Er zijn gasten die dan lekker slapen of graag wat langer uitslapen dan thuis. Heb respect voor elkaar. Rond het vuur zitten en op beperkte toon met elkaar praten is ok maar let op je medegasten. Het is uitdrukkelijk verboden om (versterkte) muziek te spelen of ten gehore te brengen.

Artikel 8: Aansprakelijkheid
1.De ondernemer is niet aansprakelijk voor diefstal, ongevallen of schade op, rond en in zijn accommodatie, met name niet ten gevolge van onjuist, ondeskundig en onoordeelkundig gebruik van de keuken en de inventaris, tenzij die het gevolg zijn van een tekortkoming die aan hem of diens personeel is toe te rekenen.
2.De contractant is jegens de ondernemer aansprakelijk voor de schade die is veroorzaakt door het doen of (na)laten van hemzelf en/of van de groepsleden voor zover het gaat om schade die aan de contractant of de groepsleden kan worden toegerekend.
3.De ondernemer is niet aansprakelijk voor het gebruik van de beschikbaar gestelde apparatuur en voorzieningen (hottub, BBQ, schommel, speelgoed en speelhuisje) en evenmin voor de consequenties daarvan. Gebruik hiervan is op eigen risico.

Artikel 9: Tussentijdse opzegging door de ondernemer en ontruiming bij wanprestatie
1.Indien de contractant en/of een van de groepsleden de verplichtingen uit de overeenkomst, de voorwaarden, de huisregels of de voorschriften van het bevoegde gezag niet of niet behoorlijk naleeft respectievelijk naleven en wel in zodanige mate dat naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid van de ondernemer niet kan worden gevergd dat de overeenkomst wordt voortgezet, heeft de ondernemer het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen. Daarna dient de contractant en/of de groepsleden de accommodatie te ontruimen en het bedrijfsterrein ten spoedigste te verlaten.
2.Indien de contractant en/of de groepsleden nalaten de accommodatie te ontruimen, is de ondernemer gerechtigd op kosten van de contractant de accommodatie te ontruimen.

Artikel 10: Incassokosten
Ten laste van de contractant respectievelijk de ondernemer komen de door de ondernemer respectievelijk de contractant in redelijkheid gemaakte buitengerechtelijke kosten na een ingebrekestelling.

Artikel 11: Ontbinding
1.Indien de gehuurde accommodatie buiten schuld van de ondernemer te niet is gegaan of tijdelijk niet gebruikt kan worden, hebben de ondernemer en de contractant het recht de overeenkomst te ontbinden. Indien het tenietgaan van de accommodatie of het tijdelijk buiten gebruik zijn van de accommodatie aan de ondernemer is toe te rekenen kan de contractant schadevergoeding eisen.
2.Indien mogelijk kan de ondernemer de contractant een gelijkwaardige vervangende accommodatie tegen gelijke prijs aanbieden. In dat geval kan de contractant kiezen tussen ontbinding of het aanvaarden van de vervangende accommodatie.